STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

  Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Licheniu. 
  25 listopada 2006 roku.
  Ostateczny tekst Statusu opracował IA Witalis Sapis

  § 1. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego

  1.1. Sędziego szachowego winna cechować nieskazitelna postawa etyczna, moralna i sportowa. Sędzia szachowy winien postępować rozważnie, z taktem, zachowując obiektywizm i opanowanie.

  1.2. Sędzią szachowym może być osoba, która:

  • a) ma polskie obywatelstwo,
  • b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
  • c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
  • d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
  • e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
  • f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

  § 2. Klasy sędziowskie

  2.1. Klasy okręgowe

  • a) Sędzia klasy młodzieżowej (M),
  • b) Sędzia klasy III (III),
  • c) Sędzia klasy II (II).

  2.2. Klasy centralne:

  • a) Sędzia klasy I (I),
  • b) Sędzia klasy państwowej (P).

  2.3. Klasy międzynarodowe:

  • a) Arbiter klasy FIDE (FA),
  • b) Arbiter klasy międzynarodowej FIDE (IA).

  § 3. Tryb nadawania klas sędziowskich

  3.1. Wymagania ogólne

  3.1.1. Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.

  3.1.2. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:

  • a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej)
  • b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.

  3.1.3. Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

  3.2. Klasy okręgowe

  3.2.1. Klasy okręgowe nadają Kolegia Sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych w oparciu o wewnętrzny regulamin.

  3.2.2. Osoba, która ma 16-18 lat, nie ma na koncie kar dyscyplinarnych (także w szkole), oraz zda egzamin przed właściwą komisją (wymogi jak na III klasę) mo-że uzyskać tylko klasę młodzieżową, odpowiadającą klasie trzeciej.

  3.2.3. Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.

  3.3. Klasy centralne

  3.3.1. Klasy centralne nadaje Kolegium Sędziów PZSzach.

  3.3.2. Kandydat na sędziego klasy pierwszej musi sędziować minimum cztery turnieje szachowe, w tym przynajmniej dwa turnieje rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe. Jeden z turniejów z normami musi prowadzić jako sędzia główny.

  3.3.3. Kandydat na sędziego klasy państwowej musi sędziować minimum sześć turniejów szachowych, w tym przynajmniej trzy turnieje rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnieni norm na centralne kategorie szachowe. Trzy z wymienionych turniejów musi prowadzić jako sędzia główny, przy czym przynajmniej w jednym z nich musi być możliwość wypełnienia norm na centralne kategorie szachowe.

  3.3.4. Kandydaci na centralne klasy sędziowskie muszą zaliczyć egzamin przed Komisją powołaną przez Kolegium Sędziów PZSzach.

  3.4. Klasy międzynarodowe

  3.4.1. Klasa FIDE i klasa międzynarodowa FIDE są nadawane przez Międzynarodową Federację Szachową, w oparciu o regulaminy nadawania tytułów zestawione w "Handbook" FIDE.

  3.4.2. Procedura nadawania tytułów międzynarodowych:

  • a) Wniosek o tytuł może złożyć sędzia klasy państwowej i FA posiadający ważną licencję sędziowską. Wniosek powinien zawierać wymagane przez FIDE załączniki, zestawione w przepisach Kolegium Sędziów FIDE.
  • b) przewodniczący lub członek Kolegium Sędziów PZSzach sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania FIDE , czy sędzia nie jest zawieszony, względnie ukarany lub nie toczy się przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne
  • c) jeżeli warunki są spełnione, to wniosek na tytuł FA lub IA jest wysyłany do FIDE, wraz z wyma-ganą dokumentacją, za pośrednictwem Polskie-go Związku Szachowego. W przypadku zastrzeżeń przewodniczący Kolegium Sędziów zawie-sza lub odrzuca wniosek informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej,

  § 4. Uprawnienia sędziego

  4.1. Sędzia klasy młodzieżowej może być sędzią asystentem na wszystkich zawodach, lub sędzią głównym na turniejach z możliwością zdobycia do IV kategorii włącznie, za zgodą właściwego Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Szachowego.

  4.2. Sędzia klasy młodzieżowej za zgodą Kolegium i na odpowiedzialność organizatora może być sędzią głównym w małych turniejach szachów szybkich i błyskawicznych oraz na odpowiedzialność organizatora może być sędzią pojedynczych meczów ligowych - ligi wojewódzkie i niższe.

  4.3. Sędzia klasy młodzieżowej powinien mieć swojego opiekuna merytorycznego, którym może być doświadczony sędzia klasy, co najmniej I lub właściwe kolegium sędziów. Opieka merytoryczna polega na wspólnym analizowaniu zaistniałych przepadków i podjętych decyzjach, doradzaniu, odpowiadaniu na pytania odnośnie przepisów i pracy sędziego, ocenie pracy i sprawozdań.

  4.4. Sędzia trzeciej klasy może być sędzią asystentem na wszystkich zawodach, lub głównym, za zgodą właściwego Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Szachowego, na małych lokalnych imprezach z wyłączeniem imprez klasyfikowanych centralnie.

  4.5. Sędzia klasy drugiej może pełnić obowiązki sędziego głównego w zawodach szczebla wojewódzkiego, a za zgodą właściwego Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Szachowego zawody klasyfikowane centralnie.

  4.6. Sędzia klasy pierwszej może pełnić obowiązki sędziego głównego w imprezach centralnych, klasyfikowanych wyłącznie przez PZSzach. W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba sędziego głównego, przypadki losowe) może prowadzić za-wody klasyfikowane w rankingu FIDE po otrzymaniu nominacji Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

  4.7. Sędziowie klasy państwowej i klas międzynarodowych mogą pełnić wszelkie funkcje sędziowskie w turniejach krajowych i międzynarodowych.
   
  Uwaga: Niektóre zawody międzynarodowe wymagają obecności sędziego klasy FIDE lub sędziego klasy międzynarodowej FIDE.

  4.8. Sędzia szachowy ma prawo do:

  • a) używania tytułu sędziego szachowego,
  • b) noszenia odznak i emblematów sędziowskich,
  • c) otrzymywania honorarium i innych świadczeń wynikających z odrębnych przepisów, wydawanych przez Polski Związek Szachowy, ECU i FIDE oraz organizatorów zawodów.

  § 5. Obowiązki sędziego szachowego

  5.1. Przed zawodami sędzia jest zobowiązany do:

  • a) zapoznania się z regulaminem zawodów lub jego opracowania w porozumieniu z organizatorem,
  • b) sprawdzenia miejsca gry, jakości sprzętu szachowego oraz zapewnienia niezbędnych druków do prowadzenia zawodów,
  • c) ustalenia zakresu działania podległych sędziów i personelu pomocniczego,
  • d) przeprowadzenia odprawy technicznej.

  5.2. W trakcie zawodów sędzia jest zobowiązany do:

  • a) bezstronnego wykonywania powierzonych mu obowiązków,
  • b) wydawania orzeczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Szachowego, ECU i FIDE oraz regulaminem zawodów i zasadą zdrowego rozsądku,
  • c) wydawania decyzji spokojnie i w sposób jednoznaczny,
  • d) sprawnego przeprowadzania zawodów,
  • e) dbania o właściwe warunki gry na sali turniejowej.

  5.3. Sędzia asystent jest zobowiązany do:

  • a) stałej obecności na sali turniejowej podczas trwania zawodów,
  • b) wydawania orzeczeń jako pierwsza instancja,
  • c) nadzorowania przebiegu gry zgodnie z przepisami kodeksu szachowego oraz regulaminem zawodów.

  5.4. Sędzia główny:

  • a) pełni funkcję instancji odwoławczej od decyzji sędziego asystenta, a jego decyzje są ostateczne w czasie trwania zawodów,
  • b) ma wyłączność w sprawach interpretacji regulaminu zawodów z chwilą zakończenia odprawy technicznej,
  • c) odpowiada za prawidłowe prowadzenie zawodów i informacje o rezultatach sportowych,
  • d) sporządza sprawozdanie z zawodów, które w określonym, wymaganym czasie powinien wysłać do odpowiednich agend PZSzach i WZSzach, zgodnie z rangą imprezy.

  § 6. Inne przepisy

  6.1. Tytuł sędziego szachowego jest nadawany dożywotnio.

  6.2. Kara, nałożona na sędziego, jako zawodnika, działacza, czy obywatela, powoduje zawieszenie uprawnień sędziowskich, przynajmniej na czas jej odbywania. O ewentualnym dłuższym okresie zawieszenia uprawnień decyduje instancja, która nadała uprawnienia sędziemu.

  6.3. Warunkiem niezbędnym do sędziowania jakichkolwiek zawodów szachowych jest posiadanie licencji sędziowskiej oraz uiszczenie opłaty sędziowskiej za dany rok.

  6.4. Sędziowie są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy w zakresie nowych przepisów wydawanych przez FIDE i Polski Związek Szachowy oraz nowych programów komputerowych kojarzenia par itp.

  6.5. Sędziowie klas centralnych i międzynarodowych są zobowiązani do uczestniczenia w Ogólnopolskich Konferencjach Sędziów przynajmniej raz na 3 lata.

  6.6. Szczegółowe przepisy, dotyczące działalności sędziowskiej, wydaje Kolegium Sędziów PZSzach oraz Wojewódzkie Kolegia Sędziowskie, w zakresie posiadanych uprawnień.

   


  Lista sędziów posiadających licencje sędziowskie zrzeszonych w Zachodniopomorskim Związku Szachowym

  Sędzia posiada uprawnienia do prowadzenia turnieju tylko wtedy kiedy posiada licencję oraz wniesiona została roczna opłata sędziowska. W innym wypadku turniej nie zostanie przyjęty do ewidencji i zdobyte normy na kategorie nie zostaną zatwierdzone. 
  Sędziowie klasy okręgowej (M, III, II) wnoszą opłatę roczną na konto ZZSzach.
  Sędziowie klasy centralnej (I, P) i międzynarodowej (FA, IA) wnoszą opłatę roczną na konto PZSzach. 


  Lista wszystkich sędziów ZZSzach znajduje się w Centralnym Rejestrze PZSzach: http://www.cr-pzszach.pl/ w zakładce "Rejestr Członków - Sędziowie" z ustawionym filtrowaniem na "Związek Szachowy: Zachodniopomorskie". W polu "Data opłaty licencyjnej sędziego" wprowadzona jest data wpłacenia rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania. W celu aktualizacji danych sędziowie klasy okręgowej muszą przesłać potwierdzenie wniesienia rocznej opłaty sędziowskiej do sekretarza ZZSzach na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Nazwisko, Imię Klasa Numer licencji
  Sapis, Witalis IA 16300001
  Rosłon, Oskar IA 16300018
  Korbal, Arkadiusz FA 16300016
  Kamieniecki, Tomasz FA 16300012
  Łukasiewicz, Przemysław FA 13300048
  Łaszewski, Kazimierz P 16300002
  Żmiejko, Kazimierz I 16300013
  Rudnicki, Krzysztof II 16300011
  Zając, Adam II 13300046
  Jacek, Robert II 16300009
  Pułka, Bartosz II 16300003
  Narkun, Michał II 16300015
  Długopolski, Dariusz II 16300014
  Bladoszewski, Kamil II 16300019
  Parzuchowski, Krzysztof II 16300017
  Dłużyński, Krzysztof II 16300022
  Cieślak, Jakub II 16300023
  Wosztyl, Emilian II 16300031
  Węgrowski, Henryk II 16300007
  Sielicki, Krzysztof II 16300032
  Jacek, Roksana II 16300028
  Karwowski, Kacper II 16300030
  Guzek, Cyprian II 16300033
  Pawlicz, Dariusz II 16300035
  Lanica, Łukasz II 16300036
  Lewek, Andrzej II 16300039
  Rudnicki, Miłosz III 16300010
  Gniadek, Andrzej III 16300004
  Wolski, Krzysztof III 16300008
  Gabler, Włodzimierz III 16300020
  Matul, Sebastian III 16300021
  Kowalczyk, Waldemar III 16300024
  Wiznerowicz, Izabela III 16300025
  Jędruszek, Zygmunt III 16300026
  Kreja, Krzysztof III 16300027
  Jacek, Krystian III 16300029
  Czaczka, Piotr III 04300032
  Rogala, Miłosz III 16300034
  Grzesik, Gracjan III 16300038
  Kowalik, Bartosz III 16300040
  Raczyński, Marcin III 16300041
  Bukała, Jan III 16300043
  Tofil, Borys III 16300044
  Bartoszek, Emanuel III 16300045
  Dziechciarewicz, Maciej M 16300037
  Kalita, Kamil M 16300042

   
      

  Regulamin Działania Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego zatwierdzony na Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej w Koszalinie 22.05.2016 roku. 

  
  

  REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW

  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

  1. Wstęp

  1.1 Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, zwane dalej Kolegium, jest najwyższą władzą sędziowską Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, podlegającą Walnemu Zgromadzeniu Delegatów tego Związku, a pod względem przepisów kodeksu szachowego - Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

  1.2 Kolegium działa na terytorium Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

  1.3 W skład Kolegium wchodzą sędziowie wybrani na Wojewódzkiej Konferencji Sędziów.

  1.4 Kolegium organizuje pracę sędziów szachowych na terenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

   

  2. Struktura, ustanawianie władz, kadencja

  2.1 W skład Kolegium wchodzi przewodniczący i czterech członków.

  2.2 Przewodniczący Kolegium jest wyłoniony w odrębnym głosowaniu, podczas wyborów na Wojewódzkiej Konferencji Sędziów.

  2.3 Kadencja Kolegium trwa cztery lata.

  2.4.Funkcję przewodniczącego Kolegium można pełnić nie dłużej, niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

  2.5 Przed upływem kadencji przewodniczący Kolegium może być odwołany przez organ powołujący.

  2.6 Rezygnacja przewodniczącego Kolegium lub przypadek losowy, uniemożliwiający pełnienie funkcji, upoważnia członków Kolegium do wyznaczenia spośród siebie p.o. przewodniczącego do czasu najbliższej Wojewódzkiej Konferencji Sędziów.

  2.7 Kolegium ma prawo odwołać ze swego składu członka, jeżeli:
  a. nie uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzeniach Kolegium, bez usprawiedliwienia,
  b. nie wykonał powierzonych mu zadań w należytej formie lub terminie,
  c. zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.

  2.8 Kolegium ma prawo uzupełnienia składu w czasie trwania kadencji, w miejsce członka który ubył.

   

  3. Zadania, prawa i obowiązki, ważność uchwał

  3.1 Zadaniem Kolegium jest :
  a. współpraca z zarządem Zachodniopomorskiego Związku Szachowego,
  b. orzekanie w sprawach odwołań od decyzji sędziów zawodów wojewódzkich,
  c. ocena pracy, badanie aktywności oraz nadzór nad działalnością sędziów szachowych w województwie,
  d. prowadzenie ewidencji sędziów na terenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego,
  e. wydawanie licencji sędziowskich dla arbitrów klas okręgowych w województwie,
  f. organizowanie kursów sędziowskich i nadawanie klas okregowych,
  g. wnioskowanie o nadanie, wyróżniającym się sędziom, honorowych odznak PZSzach i innych wyróżnień,
  h. nakładanie kar na sędziów oraz okresowe zawieszanie uprawnień sędziowskich arbitrom klas okręgowych, w przypadku stwierdzenia zaniechania obowiązków, popełnienia czynu nagannego względnie nie licującego z zasadami etyki sportowej przez sędziego,
  i. wnioskowanie do Kolegium Sędziów PZSzach o ukaranie względnie zawieszenie uprawnień sędziowskich arbitrom klas centralnych,
  j. informowanie środowiska sędziowskiego w województwie o zmianie przepisów kodeksu szachowego oraz interpretacjach sędziowskich wydanych przez Kolegium Sędziów PZSzach,
  k. sporządzanie sprawozdań z działalności.
  3.2 Przewodniczący Kolegium kieruje całością działań tego gremium, w szczególności:
  a. zwołuje posiedzenia Kolegium i przewodniczy im,
  b. ustala zakres prac i zadań dla członków Kolegium,
  c. realizuje preliminarz finansowy, zatwierdzony przez Zachodniopomorski Związek Szachowy,
  d. współpracuje z Kolegium Sędziów PZSzach i bierze udział w ogólnopolskich konferencjach szachowych.

  3.3 Członkowie Kolegium mają obowiązek
  a. uczestniczenia w zebraniach Kolegium z głosem stanowiącym,
  b. wykonywania zadań wyznaczonych przez przewodniczącego.

  3.4 Członkowie Kolegium mają prawo zgłaszania wniosków merytorycznych.

  3.5 Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów.

  3.6. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

  3.7 Uchwały Kolegium mogą być podejmowane w drodze głosowania elektronicznego.

   

  4. Wojewódzka Konferencja Sędziów Szachowych

  4.1 Z inicjatywy Kolegium, przynajmniej raz na dwa lata zbiera się Wojewódzka Konferencja Sędziów, zwana dalej Konferencją Wojewódzką.

  4.2. W Konferencji Wojewódzkiej mają prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy sędziowie szachowi, zarejestrowani w Kolegium, posiadający aktualną licencję sędziowską i wniesioną opłatę uprawniającą do sędziowania.

  4.3 W Konferencji Wojewódzkiej mogą uczestniczyć, dla celów szkoleniowych, ale bez prawa głosu stanowiącego sędziowie niewymienieni w punkcie 4.2.

  4.4 Zadaniem Konferencji Wojewódzkiej jest wymiana poglądów, szkolenie i przekazywanie środowisku nowych przepisów oraz interpretacji sędziowskich.

  4.5 Konferencja dokonuje oceny pracy Kolegium , na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz prowadzonej działalności statutowej tego gremium.

  4.6 Uchwały Konferencji Wojewódzkiej zapadają zwykłą większością głosów.

  4.7 Konferencja Wojewódzka wybiera członków Kolegium na następną kadencję władz.

   

  5. Finansowanie

  5.1 Preliminarz finansowy, związany z działalnością Kolegium , zatwierdza zarząd Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, na wniosek przewodniczącego.

  5.2 W ramach zatwierdzonego preliminarza, przewodniczący jest uprawniony do:
  a. dysponowania środkami na organizację posiedzeń, kursów i konferencji sędziowskich, oraz na dofinansowanie szkolenia sędziów
  b. wnioskowanie o zawarcie umów z funduszu bezosobowego,
  c. składania zamówień na druki,
  d. dokonywanie innych rozliczeń, wynikających z preliminarza.

   

  6. Postanowienia końcowe

  6.1 Kolegium sporządza sprawozdanie z działalności, które składa na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, oceniającym efekty pracy Kolegium.

  6.2 Regulamin ramowy działania Kolegium został opracowany przez Kolegium Sędziów PZSzach.

  6.3 Regulamin działania Kolegium nie może być sprzeczny z regulaminem ramowym, opracowanym przez Kolegium Sędziów PZSzach i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

  6.4 Każdorazowe zmiany regulaminu Kolegium wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

  6.5 Sprawy sporne, wynikające z zatwierdzonego regulaminu Kolegium , rozstrzyga Kolegium Sędziów PZSzach.

  Skład Kolegium Sędziów ZZSzach

  Skład Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego wybrany na Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej Borzyszewo 19 lipca 2020:

   

  Przewodniczący

   

  Oskar ROSŁON

   

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Członek

   

  Tomasz KAMIENIECKI

   

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Członek

   

  Arkadiusz KORBAL

   

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Członek

   

  Kazimierz ŁASZEWSKI

   

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Członek

   

  Przemysław ŁUKASIEWICZ

   

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

   

  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl