Statut ZZSzach

  Statut Zachodniopomorskiego Związku Szachowego:


  Rozdział 1
  
  Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
  
  § 1
  Zachodniopomorki Związek Szachowy w Koszalinie jest związkiem klubów
   szachowych i stowarzyszeń, zwanym dalej ZZSzach.
  
  § 2
  Terenem działania ZZSzach. jest obszar województwa zachodniopomorskiego , 
  a siedzibą miasto Koszalin. 
  
  § 3
  ZZSzach. działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo 
  o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
  
  § 4
  1. ZZSzach. posiada osobowość prawną.
  2. ZZSzach. może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.
  
  § 5
  ZZSzach. jest członkiem Polskiego Związku Szachowego oraz działa zgodnie 
  z jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi.
  
  § 6
  ZZSzach. opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. 
  Dla realizacji określonych celów statutowych ZZSzach. może zatrudniać
   pracowników.
  
  § 7
  ZZSzach. może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać
   komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
  
  
  Rozdział 2
  
  Cele i środki działania
  
  § 8
  1. Podstawowym celem ZZSzach. jest upowszechnianie i rozwój szachów na
   terenie województwa zachodniopolskiego. 
  2. Cele, o których mowa w ust. 1 ZZSzach. realizuje w szczególności przez:
  	1/ zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie
   szachów,
  	2/ ustalanie kierunków rozwoju szachów na terenie województwa,
  	3/ opracowywanie planów szkoleniowych,
  	4/ organizowanie i prowadzenie:
     a/ szkolenia zawodników,
     b/ szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, działaczy oraz
   sędziów,
  	5/ opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie
   województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi,
  	6/ realizację zadań wynikających z ustaleń Polskiego Związku
   Szachowego oraz określonych w statucie ZZSzach.
  
  
  
  § 9
  Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Zarząd
   gospodaruje środkami ze składek oraz pozostałymi funduszami i majątkiem
   ZZSzach.
  
  
  
  Rozdział 3
  
  Członkowie ZZSzach, ich prawa i obowiązki
  
  § 10
  Członkowie ZZSzach. dzielą się na:
  	1/ zwyczajnych,
  	2/ wspierających.
  
  § 11
  1. Członkami zwyczajnymi mogą być kluby sportowe i stowarzyszenia kultury
   fizycznej działające w zakresie dyscypliny szachy, zarejestrowane w Polskim
   Związku Szachowym
  2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne
   działające za pośrednictwem swego przedstawiciela 
  i osoby fizyczne uznające i wspierające
   materialnie cele ZZSzach.
  3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd ZZSzach. na
   podstawie pisemnego zgłoszenia.
  
  § 12
  1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  	1/ uczestniczenia przez swych delegatów w Walnym Zebraniu ZZSzach.,
  	2/ wyboru władz ZZSzach. oraz delegatów na Walne Zgromadzenie
   Polskiego Związku Szachowego,
  	3/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz
   szkoleniowych na zasadach 
    określonych przez Zarząd ZZSzach.
  	4/ udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez ZZSzach.,
  	5/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz ZZSzach. oraz oceniać ich
   działania,
  	6/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej
   działalności ZZSzach.
  2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
   czynnego prawa wyborczego.
  
  § 13
  Członkowie ZZSzach. zobowiązani są do:
  	1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu
   sportu szachowego oraz realizacji zadań statutowych ZZSzach.,
  	2/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz ZZSzach.,
  	3/ stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
  	4/ regularnego opłacania składek członkowskich w wysokościach 
  i terminach ustalonych przez zarządy Polskiego Związku Szachowego i ZZSzach.
  
  § 14
  1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  	1/ wystąpienia członka z ZZSzach. zgłoszonego na piśmie, po uprzednim
   uregulowaniu zobowiązań wobec ZZSzach.,
  	2/ rozwiązania się klubu lub stowarzyszenia,
  	3/ wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień
   niniejszego statutu.
  2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie
   zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy
   członków w drodze uchwały Zarządu.
  3. Członek ZZSzach. może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
   w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów ZZSzach.
   lub innego naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji ZZSzach.
  
  
  
  4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu
   uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach
   sportowych i działalności szkoleniowej ZZSzach.
  5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich
   przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów 
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
  
  
  Rozdział 4
  
  Władze ZZSzach.
  
  § 15
  Władzami ZZSzach. są:
  	1/ Walne Zebranie Delegatów,
  	2/ Zarząd,
  	3/ Komisja Rewizyjna.
  
  § 16
  Kadencja władz ZZSzach. trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
   tajnym lub jawnym w zależności od przyjętego postanowienia w tym zakresie.
   Do władz ZZSzach. wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbę
   głosów.
  
  § 17
  1. Najwyższą władzą ZZSzach. jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez
   Zarząd co dwa lata jako sprawozdawcze i co 4 lata jako
   sprawozdawczo-wyborcze.
  2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
  	1/ uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie 
  i rozwiązaniu się ZZSzach.,
  	2/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania ZZSzach.,
  	3/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności
   ustępujących władz,
  	4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
   Rewizyjnej,
  	5/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz
   ZZSzach., m.in.w oparciu o ustalenia Zarządu Polskiego Związku Szachowego,
  	6/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia,
   wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
  	7/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków
   Związku.
  
  § 18
  1.	W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział :
   1/z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych, wybrani zgodnie 
  z postanowieniami Zarządu w liczbie po:
  -	3 delegatów z klubów lub stowarzyszeń I – względnie II ligowych;
  -	2 delegatów z klubów lub stowarzyszeń posiadających osobowość prawną.
  -	1 delegacje z pozostałych klubów lub stowarzyszeń, nie posiadających
   osobowości prawnej.
  2/ O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni ZZSzach. powinni
   być zawiadomieni co najmniej na 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania
   Delegatów.
  
  § 19
  Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy
   obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie 
  i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.
  
  
  § 20
  1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:
  	1/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
  	2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,
  	3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
   zwyczajnych ZZSzach.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w
   terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i
   obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  
  § 21
  1. Zarząd ZZSzach. jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.
  2. Zarząd ZZSzach. składa się z 5-11 osób, w tym Prezesa, 1-3 Wiceprezesów,
   Sekretarza i Skarbnika. wybieranych przez Zarząd
  
  § 22
  Do kompetencji Zarządu ZZSzach. należy:
  	1/ reprezentowanie ZZSzach. na zewnątrz oraz działanie w jego
   imieniu,
  	2/ realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania
   Delegatów,
  	3/ kierowanie całokształtem działalności ZZSzach.,
  	4/ zarządzanie majątkiem i funduszami ZZSzach.,
  	5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych,
  	6/ zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie
   stosownej dokumentacji,
  	7/ powoływanie kolegiów lub komisji problemowych i zatwierdzanie ich
   regulaminów,
  	8/ przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków
   ZZSzach.
  
  § 23
  W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje
   prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego
   Walnego Zebrania Delegatów.
  
  § 24
  1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych
   postanowień obowiązujących w ZZSzach. przysługuje Zarządowi prawo nakładania
   kar na członków ZZSzach.
  2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin
   dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd ZZSzach.
  3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
  
  § 25
  Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.
  
  § 26
  Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje ZZSzach. wobec innych
   instytucji.
  
  § 27
  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego 
  i sekretarza.
  2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz na dwa lata kontrolę
   statutowej i finansowej działalności ZZSzach.
  3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie
   dotyczące działalności władz ZZSzach. oraz posiada wyłączne prawo stawiania
   wniosków w sprawach o absolutorium dla Zarządu.
  4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami
   wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia
   nieprawidłowości.
  
  6. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej 
  i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję.
  
  § 28
  1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom 
  tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków.
  2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 
  1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
  
  
  Rozdział 5
  
  Majątek i fundusze ZZSzach.
  
  § 29
  1. Majątek ZZSzach. stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  2. Na fundusz ZZSzach. składają się:
  	1/ składki roczne członków ZZSzach.,
  	2/ wpływy z zawodów organizowanych przez ZZSzach.,
  	3/ darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności
   statutowej ZZSzach.
  
  § 30
  Do ważności oświadczeń woli, w tym dotyczących praw i obowiązków majątkowych
   ZZSzach. wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa
   oraz sekretarza lub skarbnika względnie osób przez nich upoważnionych
   spośród członków Zarządu. 
  
  
  Rozdział 6
  
  Postanowienia końcowe
  
  § 31
  Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością
   2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.
  
  § 32
  1. Rozwiązanie się ZZSzach. następuje w przypadku podjęcia uchwały przez
   Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
   połowy liczby członków Walnego Zebrania.
  2. Uchwała o rozwiązaniu się ZZSzach. powinna określać przeznaczenie majątku
   i sposób likwidacji.
  
  
  § 33
  Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu
   Delegatów oraz Zarządowi ZZSzach.
  
  
  
  Statut uchwalono dnia 16.02.2003 roku
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl