Regulamin działania

  Regulamin Działania Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego zatwierdzony na Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej w Koszalinie 22.05.2016 roku. 

  
  

  REGULAMIN DZIAŁANIA KOLEGIUM SĘDZIÓW

  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

  1. Wstęp

  1.1 Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, zwane dalej Kolegium, jest najwyższą władzą sędziowską Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, podlegającą Walnemu Zgromadzeniu Delegatów tego Związku, a pod względem przepisów kodeksu szachowego - Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

  1.2 Kolegium działa na terytorium Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

  1.3 W skład Kolegium wchodzą sędziowie wybrani na Wojewódzkiej Konferencji Sędziów.

  1.4 Kolegium organizuje pracę sędziów szachowych na terenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

   

  2. Struktura, ustanawianie władz, kadencja

  2.1 W skład Kolegium wchodzi przewodniczący i czterech członków.

  2.2 Przewodniczący Kolegium jest wyłoniony w odrębnym głosowaniu, podczas wyborów na Wojewódzkiej Konferencji Sędziów.

  2.3 Kadencja Kolegium trwa cztery lata.

  2.4.Funkcję przewodniczącego Kolegium można pełnić nie dłużej, niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

  2.5 Przed upływem kadencji przewodniczący Kolegium może być odwołany przez organ powołujący.

  2.6 Rezygnacja przewodniczącego Kolegium lub przypadek losowy, uniemożliwiający pełnienie funkcji, upoważnia członków Kolegium do wyznaczenia spośród siebie p.o. przewodniczącego do czasu najbliższej Wojewódzkiej Konferencji Sędziów.

  2.7 Kolegium ma prawo odwołać ze swego składu członka, jeżeli:
  a. nie uczestniczył w dwóch kolejnych posiedzeniach Kolegium, bez usprawiedliwienia,
  b. nie wykonał powierzonych mu zadań w należytej formie lub terminie,
  c. zawiódł pod względem fachowym lub etycznym.

  2.8 Kolegium ma prawo uzupełnienia składu w czasie trwania kadencji, w miejsce członka który ubył.

   

  3. Zadania, prawa i obowiązki, ważność uchwał

  3.1 Zadaniem Kolegium jest :
  a. współpraca z zarządem Zachodniopomorskiego Związku Szachowego,
  b. orzekanie w sprawach odwołań od decyzji sędziów zawodów wojewódzkich,
  c. ocena pracy, badanie aktywności oraz nadzór nad działalnością sędziów szachowych w województwie,
  d. prowadzenie ewidencji sędziów na terenie Zachodniopomorskiego Związku Szachowego,
  e. wydawanie licencji sędziowskich dla arbitrów klas okręgowych w województwie,
  f. organizowanie kursów sędziowskich i nadawanie klas okregowych,
  g. wnioskowanie o nadanie, wyróżniającym się sędziom, honorowych odznak PZSzach i innych wyróżnień,
  h. nakładanie kar na sędziów oraz okresowe zawieszanie uprawnień sędziowskich arbitrom klas okręgowych, w przypadku stwierdzenia zaniechania obowiązków, popełnienia czynu nagannego względnie nie licującego z zasadami etyki sportowej przez sędziego,
  i. wnioskowanie do Kolegium Sędziów PZSzach o ukaranie względnie zawieszenie uprawnień sędziowskich arbitrom klas centralnych,
  j. informowanie środowiska sędziowskiego w województwie o zmianie przepisów kodeksu szachowego oraz interpretacjach sędziowskich wydanych przez Kolegium Sędziów PZSzach,
  k. sporządzanie sprawozdań z działalności.
  3.2 Przewodniczący Kolegium kieruje całością działań tego gremium, w szczególności:
  a. zwołuje posiedzenia Kolegium i przewodniczy im,
  b. ustala zakres prac i zadań dla członków Kolegium,
  c. realizuje preliminarz finansowy, zatwierdzony przez Zachodniopomorski Związek Szachowy,
  d. współpracuje z Kolegium Sędziów PZSzach i bierze udział w ogólnopolskich konferencjach szachowych.

  3.3 Członkowie Kolegium mają obowiązek
  a. uczestniczenia w zebraniach Kolegium z głosem stanowiącym,
  b. wykonywania zadań wyznaczonych przez przewodniczącego.

  3.4 Członkowie Kolegium mają prawo zgłaszania wniosków merytorycznych.

  3.5 Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów.

  3.6. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

  3.7 Uchwały Kolegium mogą być podejmowane w drodze głosowania elektronicznego.

   

  4. Wojewódzka Konferencja Sędziów Szachowych

  4.1 Z inicjatywy Kolegium, przynajmniej raz na dwa lata zbiera się Wojewódzka Konferencja Sędziów, zwana dalej Konferencją Wojewódzką.

  4.2. W Konferencji Wojewódzkiej mają prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy sędziowie szachowi, zarejestrowani w Kolegium, posiadający aktualną licencję sędziowską i wniesioną opłatę uprawniającą do sędziowania.

  4.3 W Konferencji Wojewódzkiej mogą uczestniczyć, dla celów szkoleniowych, ale bez prawa głosu stanowiącego sędziowie niewymienieni w punkcie 4.2.

  4.4 Zadaniem Konferencji Wojewódzkiej jest wymiana poglądów, szkolenie i przekazywanie środowisku nowych przepisów oraz interpretacji sędziowskich.

  4.5 Konferencja dokonuje oceny pracy Kolegium , na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz prowadzonej działalności statutowej tego gremium.

  4.6 Uchwały Konferencji Wojewódzkiej zapadają zwykłą większością głosów.

  4.7 Konferencja Wojewódzka wybiera członków Kolegium na następną kadencję władz.

   

  5. Finansowanie

  5.1 Preliminarz finansowy, związany z działalnością Kolegium , zatwierdza zarząd Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, na wniosek przewodniczącego.

  5.2 W ramach zatwierdzonego preliminarza, przewodniczący jest uprawniony do:
  a. dysponowania środkami na organizację posiedzeń, kursów i konferencji sędziowskich, oraz na dofinansowanie szkolenia sędziów
  b. wnioskowanie o zawarcie umów z funduszu bezosobowego,
  c. składania zamówień na druki,
  d. dokonywanie innych rozliczeń, wynikających z preliminarza.

   

  6. Postanowienia końcowe

  6.1 Kolegium sporządza sprawozdanie z działalności, które składa na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego, oceniającym efekty pracy Kolegium.

  6.2 Regulamin ramowy działania Kolegium został opracowany przez Kolegium Sędziów PZSzach.

  6.3 Regulamin działania Kolegium nie może być sprzeczny z regulaminem ramowym, opracowanym przez Kolegium Sędziów PZSzach i jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

  6.4 Każdorazowe zmiany regulaminu Kolegium wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego.

  6.5 Sprawy sporne, wynikające z zatwierdzonego regulaminu Kolegium , rozstrzyga Kolegium Sędziów PZSzach.

  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl