Kalendarz wydarzeń

  III LIGA ZZSzach
  Od Sobota, 17 Luty 2018 -  09:00
  Do Niedziela, 18 Luty 2018 - 17:00
  Odsłon : 317

   

  III LIGA

  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

  ( Drużynowe Mistrzostwa   Województwa Zachodniopomorskiego 2018 )

   

  REGULAMIN

   

  I. Cel rozgrywek:

  a)     Wyłonienie drużynowego mistrza województwa zachodniopomorskiego na rok 2018.

  b)     Popularyzacja sportu szachowego w regionie, umożliwienie zdobywania wyższych kategorii, klas sportowych i rankingu FIDE.

   

  II. Uczestnictwo:

  a)     W III ZZSzach może występować drużyny klubów, które posiadają licencje PZSzach i nie mają zaległości finansowych wobec ZZSzach i PZSzach.

  b)    W III Lidze ZZSzach mogą wziąć udział drużyny z innych województw z zastrzeżeniem, że nie mogą one uzyskać awansu do II Ligi.

   

  III. Skład drużyny:

  a)     W III Lidze ZZSzach zespół składa się z pięciu zawodników w  tym na ostatniej szachownicy musi grać kobieta.

  b)      W III Lidze ZZSzach może wystąpić jedna drużyna z każdego klubu zarejestrowanego w PZSzach  a także posiadającego licencję.

  c)    W przypadku nieparzystej liczby drużyn organizator może dopuścić drużynę, aby zapobiec pauzowaniu drużyn. Drużyna taka nie będzie miała prawa awansu do II Ligi.

   

   

  IV. Zgłoszenia do rozgrywek:

  a)     Zgłoszenia drużyn klubów najpóźniej do 15 grudnia 2017 do sędziego głównego rozgrywek.

  b)     Każda zgłoszona do mistrzostw drużyna jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek.

  c)    Wpisowe do rozgrywek wynosi 100 zł. + 20zł opłata K-R FIDE za każdego zawodnika składu podstawowego. 

       Kwotę wpisowego należy przekazać do 31 stycznia 2018 na konto:
   PKO BP S.A. I Oddział Koszalin 41 1020 2791 0000 7002 0091 3889
  z dopiskiem III LIGA 2018- nazwa drużyny.

  d)     Za każdego zawodnika rezerwowego , który rozegra co najmniej 1 rundę, klub musi jednorazowo uiścić opłatę klasyfikacyjno-rankingową w wysokości 20 zł.

  e)     Zgłoszenia składów podstawowych dokonują kierownicy klubów na adres e-mailowy Sędziego Głównego.

  f)       Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 5 lutego 2018. Po tym terminie nie można zgłaszać do sędziego głównego nowych zawodników składu podstawowego.

  g)     Po tym terminie spóźnione zgłoszenie może być przyjęte po wpłaceniu zwiększonego o 50 zł wpisowego do mistrzostw.

  h)    Nie ma możliwości startu dodatkowych drużyn po opublikowaniu kojarzenia I rundy.

  i)       Sędzia główny, w komunikacie organizacyjnym przed rozpoczęciem rozgrywek, dokona potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu oraz opublikuje kojarzenie i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek.

  j)       Zgłoszona i przyjęta przez sędziego głównego kolejność szachownic składu podstawowego nie może ulec zmianie w trakcie trwania rozgrywek.

  k)     W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy ewidencyjnie przynależni do danego klubu i posiadający aktualną licencje zawodniczą Polskiego Związku Szachowego.

  l)       Każdy klub może wystawić do rozgrywek zawodników rezerwowych, którzy muszą występować zawsze za zawodnikami składu podstawowego w zgłoszonej kolejności (obowiązuje drabinka).

  m)  Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię (również wygraną walkowerem) w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji III Ligi.

  V. System rozgrywek:

  a)     W III Lidze ZZSzach 2018 obowiązuje system kołowy.

  b)     Listy startowe ustala się według numerów startowych wynikających z losowania, które przeprowadzi sędzia główny.

  c)      III Liga ZZSzach odbędzie się na weekendowym zjeździe/zjazdach, o którym zainteresowani dowiedzą się ze stosownym wyprzedzeniem.

   

  VI. Tempo gry:

  a)     Dopuszcza się w meczu stosowanie wyłącznie zegarów elektronicznych.

  b)     Tempo gry : 60 minut + 30 sekund dla zawodnika.

  c)      Obowiązuje zapis partii przez cały czas jej trwania. Przypadki uniemożliwiające prowadzenia zapisu (np. złamana ręka) rozstrzyga sędzia główny.

  d)     Zawodnik, który nie przystąpił do gry w ciągu 15 minut od rozpoczęcia meczu, partię przegrywa walkowerem.

  e)    Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

   

  VII. Ocena wyników:

  a)     O kolejności miejsc w III Lidze ZZSzach decyduje suma uzyskanych punktów meczowych (2 za wygranie meczu, 1 za remis, 0 za porażkę).

  b)      Przy równej ilości zdobytych punktów meczowych decyduje  bezpośredni pojedynek, a następnie liczba małych punktów z gry.

  c)      Jeśli punkty małe również są równe, o wyższym miejscu drużyny decyduje większa liczba punktów uzyskanych na I szachownicy i w razie potrzeby, na II i dalszych szachownicach.

  d)     W przypadku walkowera obowiązuje punktacja: meczowe (2:-2) i małe (3:-2).

  VIII. Zasady rozgrywania rund:

  a)     Sędzia główny ogłasza terminarz i miejsce rozgrywek co najmniej 35 dni przed planowanym startem I rundy.

  b)     Sala gier powinna być przygotowana do meczu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Szachowym.

  c)      Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz.

  d)     W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej - czarnymi.

  e)     Przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic oraz ich rankingi  (najpierw gospodarz, później goście).

  f)       Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie.

  g)     Kapitan jest zobowiązany imiennie zgłosić wszystkich grających w meczu zawodników swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier.

  h)    Jeśli drużyna nie podała w wyznaczonym terminie składu na mecz, sędzia wpisuje do protokołu skład podstawowy.

  i)       Moment rozpoczęcia meczu jest ogłaszany przez sędziego .

  j)       Po 15 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower.

  k)     Zespół może przystąpić do meczu jeśli przy szachownicy zasiądzie przynajmniej trzech zawodników.

  l)       Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wydarzenia, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.

   

  IX. Obowiązki zawodników:

  a)     Ingerencja kapitana drużyny w partie grających zawodników jest niedozwolona, z wyjątkiem przyjęcia lub odrzucenia remisu ( lub złożenia propozycji ), ale w obecności sędziego głównego.

  b)     Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania Przepisów Gry FIDE i Regulaminu III Ligi.

                                                    

  X. Sędziowanie i kierownictwo mistrzostw:

  a)     Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem mistrzostw sprawuje nominowany sędzia główny, posiadający przynajmniej klasę pierwszą.

  b)      Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.

  c)      Sędzia wykonujący swoje obowiązki w ramach III ligi, nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania.

  d)     Sędzia ma obowiązek czuwania nad prawidłowym przebiegiem meczu i przestrzeganiem Przepisów Gry FIDE oraz Regulaminu III Ligi ZZSzach.

  e)     Protokoły meczowe podlegają weryfikacji przez sędziego głównego.

  f)       Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia tabeli rozgrywek oraz indywidualnych kart startowych zawodników.

  g)     Wyniki będą publikowane na serwisie turniejowym III Ligi ZZSzach:

  h)    W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny III Ligi.

   

  XII. Postanowienia końcowe:

  a)     W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy gry FIDE, Regulaminu III Ligi i komunikatów organizacyjnych III Ligi, wydany dla całych rozgrywek.

  b)     Zawodnicy startujący w rozgrywkach powinni być ubezpieczeni na koszt klubu, który zgłosił ich do rozgrywek.

  c)      Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów.

  d)     Rundy będą rozgrywane przy użyciu zegarów elektronicznych.

  e)     Trzy zwycięskie zespoły rozgrywek otrzymają puchary.

  f)       W rozgrywkach III Ligi ZZSzach 2018 przewidziane są nagrody, których wysokość i ilość ustala Zarząd ZZSzach..

  g)     Zarząd ZZSzach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie III Ligi.

   

   

  Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd ZZSzach.

  Miejsce Choszczno
  © 2017 Zachodniopomorski Związek Szachowy - www.zzszach.man.koszalin.pl